Bolesławiec ul. Daszyńskiego 12/1
601 56 39 96
(+48) 75 732 61 91
Pomagam klientom indywidualnym i przedsiębiorcom, a moim celem jest zawsze znalezienie właściwego rozwiązania i obranie możliwej drogi aby uzyskać najlepszy wynik dla sprawy moich klientów. Posiadam duże doświadczenie w sprawach cywilnych i administracyjnych zdobyte podczas obsługi prawnej firm budowlanych i jednostek budżetowych samorządu terytorialnego.

Kancelaria Adwokacka

telefon: (+48) 75 732 61 91
tel. kom.: 601 56 39 96
adres e-mail: Weigt@post.pl
Siedziba: Bolesławiec, ul. Daszyńskiego 12/1

Zakres Usług

Kancelaria świadczy usługi zarówno dla klientów indywidualnych, klientów samorządowych jak i dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą. Obsługa wykonywana jest także w języku angielskim oraz francuskim.

12Świadczenie kompleksowej obsługi prawnej obejmuje wiele czynności, w tym negocjowanie warunków umów, przygotowywanie porad prawnych w formie ustnej i pisemnej, reprezentowanie Klienta w toku postępowania sądowego, przygotowywanie pism procesowych, opinii prawnych oraz analiz i projektów umów.

Zajmujemy się sprawami związanymi z wykonaniem, niewykonaniem oraz ważnością umów, Przedawnieniem świadczeń, Odsetkami, karami umownymi, nakazami zapłaty, sprzeciwami i zarzutami do wydanych nakazów zapłaty, roszczeniami o zapłatę.

inne sprawy cywilne takie jak: zasiedzenie, ochrona posiadania, ochrona własności, zniesienie współwłasności, ustanowienie służebności, eksmisja, stwierdzenie nabycia, spadku, dział spadku, zabezpieczenie spadku, przyjęcie lub odrzucenie spadku, sprawy o obalenie testamentu, zachowek, prawo obrotu nieruchomościami.

Kancelaria Adwokacka oferuje klientom indywidualnym pełną pomoc prawną we wszystkich rodzajach spraw związanych z codziennymi problemami, w zakresie: prawa cywilnego, rodzinnego, pracy, karnego i administracyjnego.

12Doświadczony Adwokat oferuje skuteczną pomoc w zakresie prawa rodzinnego. Jest to dziedzina wymagająca szczególnej wrażliwości w stosunku do stron postępowania, ale również podejmowania stanowczych kroków prawnych.
W kancelarii w szczególności koncentrujemy się na sprawach małżeńskich poprzez prowadzenie postępowań rozwodowych (za porozumieniem stron, z orzekaniem o winie jednego lub obojga małżonków, o separację).

Drugim niezmiernie ważnym sektorem działalności z zakresu prawa rodzinnego są sprawy z zakresu stosunków między rodzicami i dziećmi obejmujące ustalenie formy i częstotliwości kontaktów z dzieckiem (np. kontakt przez Skype), miejsca zamieszkania dziecka, postanowień związanych z ograniczeniem władzy rodzicielskiej.

Zajmujemy się także przeprowadzeniem postępowań alimentacyjnych dotyczących świadczeń na rzecz dzieci jak również świadczeń pomiędzy byłymi małżonkami. Pomoc prawna obejmuje wszczęcie i przeprowadzenie postępowania, pomoc w zgromadzeniu materiałów dowodowych do postępowania jak również prowadzenie spraw o obniżenie lub podwyższenie świadczeń wynikających z obowiązku alimentacyjnego.
Nasze usługi obejmują wszystkie stadia postępowania poczynając od przedsądowych postępowań mediacyjnych mających na celu zawarcie ugody i wypracowanie kompromisu między stronami jak i postępowanie sądowego wraz z postępowaniem zabezpieczającym. W przypadku braku dobrowolnej realizacji orzeczeń prowadzimy również postępowanie egzekucyjne.

Kancelaria Adwokacka oferuje klientom indywidualnym pełną pomoc prawną we wszystkich rodzajach spraw związanych z codziennymi problemami, w zakresie: prawa cywilnego, rodzinnego, pracy, karnego i administracyjnego.

12Nasza Kancelaria proponuje pomoc prawną w zakresie prawa karnego gospodarczego. Kancelaria oferuje obronę w toku postępowania przygotowawczego i postępowania przed sądem pierwszej instancji, jak również w toku postępowania apelacyjnego i kasacyjnego.
Analizujemy możliwość zastosowania instytucji procesowych takich jak dobrowolne poddanie się karze czy tez możliwość warunkowego umorzenia postępowania.

Proponujemy także pomoc w występowaniu z powództwem adhezyjnym, jak również w występowaniu w roli oskarżyciela posiłkowego.
Sporządzamy również pisma procesowe i wnioski dowodowe, wnioski o zawieszenie lub odroczenie wykonywania orzeczonej kary lub rozłożenie zasądzonej grzywny na raty.

W postępowaniu karnym adwokat działa jako obrońca oskarżonych, pełnomocnik oskarżycieli posiłkowych oraz świadczy pomoc w postępowaniu wykonawczym (odroczenie odbywania kary, przerwy w odbywaniu kary, ponowne zawieszenie wykonania kary pozbawienia wolności, warunkowe przedterminowe zwolnienie).
Posiadamy doświadczenie w zakresie prowadzenia spraw karnych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Kancelaria Adwokacka oferuje klientom indywidualnym pełną pomoc prawną we wszystkich rodzajach spraw związanych z codziennymi problemami, w zakresie: prawa cywilnego, rodzinnego, pracy, karnego i administracyjnego.

12Nasze działania polegają na kompleksowej obsłudze w zakresie doradztwa prawnego, jak również prowadzenie postępowań sądowych oraz pozasądowych

Usługi z zakresu prawa pracy obejmują m.in. sprawy o: roszczenia ze stosunku pracy lub z nim związane, ustalenie istnienia stosunku pracy, odszkodowania z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych; odwołania od decyzji ZUS i KRUS w sprawie rent i emerytur.

Kancelaria Adwokacka oferuje klientom indywidualnym pełną pomoc prawną we wszystkich rodzajach spraw związanych z codziennymi problemami, w zakresie: prawa cywilnego, rodzinnego, pracy, karnego i administracyjnego.

12Nasze działania polegają na kompleksowej obsłudze roszczeń ubezpieczeniowych począwszy od polubownego załatwienia odszkodowania aż do występowania w sprawach sądowych.
Wspieramy w bieżącej likwidacji szkody, jak również w sprawach spornych związanych z zaniżeniem odszkodowania lub odmową wypłaty odszkodowania w całości.

Odszkodowania
w wypadkach komunikacyjnych /szkody rzeczowe i osobowe/ – uszkodzenie lub zniszczenie pojazdu, przewożonych rzeczy lub towarów, śmierć, uszczerbek na zdrowiu, uraz psychiczny, utrata dochodów, koszty leczenia i rehabilitacji, etc.
w wypadkach w pracy, w drodze z i do pracy oraz w miejscach publicznych
na skutek błędów medycznych, zakażeń w szpitalu, zaniedbań służby zdrowia
na skutek zaniedbań za strony firm, urzędów, instytucji oraz ich pracowników
w zdarzeniach losowych – pożar, powódź, zalanie, huragan, itp.
w wyniku nieszczęśliwych wypadków; katastrof budowlanych
w likwidacji polis posagowych

Skutecznie pomagamy uzyskać:
odszkodowania, renty i zadośćuczynienia
Zadośćuczynienie za doznane krzywdy;
Zwrot kosztów leczenia, opieki, rehabilitacji;
Zwrot utraconych dochodów;
Rentę na przyszłość z tytułu zwiększonych potrzeb;
Rentę wyrównawczą z tytułu całkowitej lub częściowej utraty zdolności do pracy zarobkowej;
Odszkodowanie z tytułu znacznego pogorszenia sytuacji życiowej;
Odszkodowanie za uszkodzony lub skradziony pojazd;
Odszkodowanie za zniszczone lub utracone w wypadku inne mienie.

Kancelaria Adwokacka oferuje klientom indywidualnym pełną pomoc prawną we wszystkich rodzajach spraw związanych z codziennymi problemami, w zakresie: prawa cywilnego, rodzinnego, pracy, karnego i administracyjnego.

12Kancelaria zapewnia kompleksową obsługę prawną firm. Mogą Państwo liczyć na doradztwo we wszelkich sprawach pojawiających się w codziennej działalności przedsiębiorstwa. Oferujemy odpowiednio krótkie czasy reakcji, co pozwala terminowo i sprawie rozwiązywać przedstawione nam problemy prawne.
Doświadczony Zespół na bieżąco udziela wsparcia w obszarach spraw m.in. z: Kodeksu Cywilnego, Prawa gospodarczego, Prawa spółek, Kodeksu Pracy, Ochrony własności intelektualnej, Dochodzenia należności.

Typowe sprawy w ramach bieżącej obsługi prawnej firm to:
opracowywanie, opiniowanie i negocjowanie umów,
opracowanie wewnętrznych dokumentów firmowych, w tym regulaminów, uchwał czy zarządzeń,
porady i przygotowanie dokumentów z zakresu Kodeksu Pracy,
windykacja należności.
Jeżeli potrzebują Państwo okresowej (do projektu) lub stałej, bieżącej obsługi prawnej Państwa firmy – zapraszamy do kontaktu.

Obsługa prawna osób prawnych, urzędów, jednostek samorządowych i państwowych obejmuje stałą oraz doraźną obsługę prawną podmiotów gospodarczych (spółek, mikroprzedsiębiorców, przedsiębiorstw) i publicznoprawnych (państwowych, samorządowych).

12

Kancelaria udziela pomocy prawnej także w języku angielskim oraz w języku francuskim

Tel. : 601 56 39 96

Tel. : 601 225 208

NASZE  SPECJALIZACJE

Specjalizujemy się w następujących dziedzinach prawa :

Rozwody / Spadki

Adwokat przeprowadzi: rozwód, separację, podział majątku, wywalczy władzę rodzicielską, alimenty i kontakty z dziećmi. Przeprowadzi podział majątku i wszelkie sprawy spadkowe, w tym o zachowek.

Odszkodowania

Kancelaria dochodzi odszkodowań: medycznych, pracowniczych, grupowych, wypadkowych, majątkowych, z OC/AC/NNW, za uszczerbek na zdrowiu spowodowany przestępstwem oraz z ubezpieczenia na życie.

finanse

Kancelaria pomaga uznać za nieważne: zapisy umów kredytowych odzyskać nadpłacone raty kredytu, przekwalifikować kredyt w CHF na kredyt w PLN, czy też odzyskać nienależnie pobrane przez banki składki na ubezpieczenie tzw. niskiego wkładu własnego.

nieruchomości

Prawnicy Kancelarii przeprowadzą negocjacje i postępowania sądowe, związane z badaniem i regulowaniem stanu prawnego nieruchomości zarówno kwestiach cywilnych, jak i administracyjnych, obsługę transakcji oraz obsługę zarządzania nieruchomościami.

Adw Tomasz R. Weigt 

Usługi prawne w języku polskim oraz francuskim

Adwokat Tomasz R. Weigt wpisany jest na listę adwokatów Okręgowej Rady Adwokackiej w Wałbrzychu – nr wpisu 132. Specjalizuje się w szczególności w zakresie prawa cywilnego i karnego, medycznego, handlowego, samorządowego oraz prawa finansowego. 

Prawo jest to rozporządzenie rozumu dla dobra wspólnego nadane i publicznie obwieszczone przez tego, kto ma pieczę nad wspólnotą.

Jan Paweł II

Tel. kom.: 601 56 39 96
Tel/fax.: (+48) 75 732 61 91
Email: weigt@post.pl

Jak działamy?

01.

Konsultacja Prawna

Prawnik Kancelarii zareaguje na każdą informację przekazaną przez osobę potrzebującą pomocy. Aby ułatwić udzielenie pomocy należy przede wszystkim ustalić jakie dokumenty i informacje należy przygotować do konkretnej sprawy.

02.

Ocena stanu prawnego

Kancelaria sporządza opinie prawne – praktyczne analizy problemów prawnych, których celem jest wyjaśnienie problemów prawnych oraz wskazanie rozwiązań możliwych do przeprowadzenia.

03.

Opracowanie strategii

Prowadzenie spraw obejmuje przygotowanie działań zmierzających do wyboru trybu postępowania oraz konsekwentnego realizowania interesów każdego klienta zarówno w postępowaniach sądowych jak i polubownych i przedsądowych.

04.

Działanie przed sądem

Kancelaria świadczy kompleksową obsługę prawno-procesową we wszelkich sprawach w postępowaniach prowadzonych przed sądami powszechnymi, administracyjnymi, wojskowymi, Sądem Najwyższym.

NAJNOWSZE PUBLIKACJE

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Uzyskujemy do nich dostęp w celu zapewnienia prawidłowego działania strony. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt wg ustawień przeglądarki. Mogą Państwo określić w przeglądarce warunki przechowywania cookies i dostępu do nich.

Kontakt ­z Kancelarią

Siedziba:
Daszyńskiego 12/1,
59-700 Bolesławiec,
Polska
Tel/fax.:
(+48) 75 732 61 91
Tel. kom.:
601 56 39 96
Email: weigt@post.pl
Godziny otwarcia:
Pon-pt: 9:00 – 15:00
Sob-nie: nieczynne